Konkurs i nagroda za prawidłowe rozwiązanie zagadki - PLDOM


Data dodania: 35 dni temu

Data edycji: 22 dni temu

                         KONKURS Z NAGRODĄ -    START : 10 maja 2021 rok
                                                                                        godzina 10:00

Konkurs nadal trwa (22.05.2021) ....... . Cepło, ciepło, ale proszę o bardziej dokładne odpowiedzi.

 

      https://www.youtube.com/watch?v=aCCkGEEIxZM

 

  Zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji z wyprawy do doliny Kościeliskiej.

             W treści relacji zadaję zagadkę !!!!! 

  Kto pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzyma upominek. O zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszenia na adres poczty podanej poniżej.  

              Zapraszam do udziału w konkursie.

  Punktem startowym jest dzień 10 maja 2021 roku (moment publikacji filmu konkursowego).

  Prawidłową odpowiedz proszę kierować na email: poczta@pldom.pl

            PIERWSZA PRAWIDŁOWA ODPOWIEDZ ZWYCIĘŻA !!!!!

 

 

 

 

  ZASADY KONKURSU - REGULAMIN

                                                                                       § 1

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki

2. Konkurs będzie przeprowadzany w momencie/dniu ogłoszenia konkursu na stronie www.pldom.pl w dziale ARTYKUŁY / FELIETONY. Czas trwania zależy od uczestników Konkursu i zgłoszeń prawidłowych odpowiedzi.

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres poczta@pldom.pl

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

                                                                                         § 2

       WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem strony internetowej www.pldom.pl , YouTube , Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

         a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.pldom.pl / dział ARTYKUŁY/ FELIETONY

         b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

4. Konkur dotyczy tylko obszaru Polski (granice administracyjne Rzeczpospolita Polska (RP)). Ograniczenie podyktowane kosztem wysłania nagrody dla osoby wygrywającej Konkurs.

                                                                                           § 3

     ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem filmu opublikowanego na YouTube.  Zwycięzcą konkursu jest osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na skrzynkę email: poczta@pldom.pl

2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która jako pierwsza przyśle prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. Nagrodą w Konkursie jest upominek zakupiony przez Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wytypowania dowolnej nagrody i nagroda zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych i stronie www.pldom.pl w terminie do 7 (siedmiu) dni po wybraniu zwycięscy.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Przy braku odpowiedzi od zwycięscy nagroda przechodzi na kolejną osobę wygrywającą biorącą udział w konkursie.

7. Za koszty wysłania i przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna jest osoba: Franciszek Ponicki

                                                                                       § 4

     DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego lub adresu korespondencyjnego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Po wydaniu nagrody zostaną bezpowrotnie wymazane/zniszczone.

                                                                                       § 5

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Powyższy Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

 

                                                    Administrator Strony www.pldom.pl Franciszek Ponicki

KONKURS Z NAGRODĄ, pldom.pl